زمانی که به یک متخصص اخترفیزیک در زمینه سیاه چاله های فضایی شلیک میشود کاراگاه مایک هولیهان مسئول بررسی پرونده و تحقیق در این مورد میشود که باعث میشود کاراگاه مایک در یک معمای پیچیده گیر بیوفتد.