سث یک نامه مرموز را دریافت میکند که او را به مهمانی آخر هفته در عمارتی در افتاده دعوت کرده اند، زمانی که به مهمانی میرود متوجه میشود مردم در مهمانی او را بهتر از خودش میشناسند و…