مامور مخفی “دیوید دان” از قابلیتهای ماورائی خود برای ردیابی “کوین وندل کروم” که شخصی شخصی آشفته و دارای 24 شخصیت است استفاده میکند و…