طی اتفاقی یک مرد موفق مورد حمله قرار میگیرد و دچار TBI (آسیب مغزی) دچار میشود، فیلم Every 21 Seconds 2018 داستانی بشدت دراماتیک و پیچیده از اتفاقی که برای برایان سوئیزی افتاده میباشد که…