فیلم Crypto 2019 روایتگر یک مامور جوان در نیویورک میباشد که مامور میشود وبسایتی فاسد، متقلب و خرابکار را بررسی کرده و راهکاری برای مقابله با آن پیدا کند.