در سنگاپور در محلی که در حال ساخت و ساز و آباد سازی اش هستند یک کارگر قراردادی از چین گم میشود اکنون مامور پلیسی در حال تلاش است تا خود را بجای شخص گم شده بگذارد و بفهمد که کجا و به چه دلیل گم شده است.